รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 28/12/18 - 15:00
2สนง.ประกันสังคมจังหวัด 28/12/18 - 15:11
3สนง.โยธาธิการฯ 28/12/18 - 15:13
4สนง.คุมประพฤติ 28/12/18 - 15:13
5สนง.คลังจังหวัด 28/12/18 - 15:20
6สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 28/12/18 - 15:38
7สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 28/12/18 - 15:38
8สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 28/12/18 - 15:58
9โครงการชลประทาน 28/12/18 - 16:02
10สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 28/12/18 - 16:03
11สนง.จัดหางานจังหวัด 28/12/18 - 16:21
12สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 28/12/18 - 16:58
13สนง.ขนส่งจังหวัด 30/12/18 - 11:27
14สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 02/01/19 - 08:22
15สนง.ที่ดินจังหวัด 02/01/19 - 08:51
16สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02/01/19 - 09:33
17สนง.แรงงานจังหวัด 02/01/19 - 09:33
18สรรพากรพื้นที่ 02/01/19 - 09:37
19สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 02/01/19 - 10:00
20สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 02/01/19 - 10:01
21ธนารักษ์พื้นที่ 02/01/19 - 10:02
22สนง.พลังงานจังหวัด 02/01/19 - 10:13
23สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 02/01/19 - 10:46
24สนง.พาณิชย์จังหวัด 02/01/19 - 13:25
25สนง.เกษตรจังหวัด 02/01/19 - 14:11
26สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 02/01/19 - 15:10
27สรรพสามิตพื้นที่ 02/01/19 - 15:49
28สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 02/01/19 - 16:50
29สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 03/01/19 - 09:16
30สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 03/01/19 - 10:32

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน