รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 02/01/19 - 14:52
2โครงการชลประทาน 02/01/19 - 14:56
3สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 02/01/19 - 14:59
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 02/01/19 - 15:00
5สนง.คุมประพฤติ 02/01/19 - 15:08
6สนง.เกษตรจังหวัด 02/01/19 - 15:09
7สนง.แรงงานจังหวัด 02/01/19 - 15:10
8สนง.จัดหางานจังหวัด 02/01/19 - 15:10
9สนง.โยธาธิการฯ 02/01/19 - 15:12
10สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 02/01/19 - 15:14
11สนง.พลังงานจังหวัด 02/01/19 - 15:19
12สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 02/01/19 - 15:24
13สนง.สหกรณ์จังหวัด 02/01/19 - 15:26
14สรรพากรพื้นที่ 02/01/19 - 15:33
15สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 02/01/19 - 15:40
16สรรพสามิตพื้นที่ 02/01/19 - 15:45
17สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02/01/19 - 15:46
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 02/01/19 - 16:05
19สนง.ประกันสังคมจังหวัด 02/01/19 - 16:07
20สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 02/01/19 - 16:08
21เรือนจำจังหวัด 02/01/19 - 16:13
22สนง.ประมงจังหวัด 02/01/19 - 16:15
23สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 02/01/19 - 16:17
24สนง.สาธารณสุขจังหวัด 02/01/19 - 16:17
25สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 02/01/19 - 16:28
26สนง.พาณิชย์จังหวัด 02/01/19 - 16:33
27สนง.ที่ดินจังหวัด 02/01/19 - 16:46
28สนง.ขนส่งจังหวัด 03/01/19 - 08:49
29สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 03/01/19 - 08:50
30สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 03/01/19 - 09:12
31สถานพินิจฯ 03/01/19 - 09:56
32ธนารักษ์พื้นที่ 03/01/19 - 10:27
33สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 03/01/19 - 10:30
34สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 03/01/19 - 13:19
35สนง.ประกันสังคมจังหวัด 03/01/19 - 13:26
36สนง.บังคับคดี 03/01/19 - 13:56

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน