รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.แรงงานจังหวัด 03/01/19 - 07:33
2สรรพสามิตพื้นที่ 03/01/19 - 08:43
3สนง.ขนส่งจังหวัด 03/01/19 - 08:46
4สนง.จัดหางานจังหวัด 03/01/19 - 09:06
5สนง.พาณิชย์จังหวัด 03/01/19 - 10:45
6สนง.ประกันสังคมจังหวัด 03/01/19 - 13:25
7สรรพากรพื้นที่ 03/01/19 - 14:32
8ธนารักษ์พื้นที่ 04/01/19 - 13:46

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน