รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์) 04/01/19 - 14:38
2สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 04/01/19 - 14:41
3สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 04/01/19 - 14:50
4สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 04/01/19 - 16:13
5สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 04/01/19 - 16:17
6สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 04/01/19 - 16:21
7ธนารักษ์พื้นที่ 07/01/19 - 09:10
8สนง.พาณิชย์จังหวัด 07/01/19 - 10:28
9ปกครองจังหวัด 08/01/19 - 11:32

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน