รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.แรงงานจังหวัด 07/01/19 - 08:45
2สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 07/01/19 - 08:53
3สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 07/01/19 - 13:43

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน