รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 09/01/19 - 12:34
2สนง.คุมประพฤติ 09/01/19 - 12:39
3สนง.ประกันสังคมจังหวัด 09/01/19 - 12:41
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 09/01/19 - 12:48
5สนง.พลังงานจังหวัด 09/01/19 - 12:54
6สถานพินิจฯ 09/01/19 - 12:58
7สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 09/01/19 - 13:01
8โครงการชลประทาน 09/01/19 - 13:02
9สรรพากรพื้นที่ 09/01/19 - 13:06
10สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 09/01/19 - 13:14
11สนง.ที่ดินจังหวัด 09/01/19 - 13:33
12สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 09/01/19 - 13:33
13สนง.คลังจังหวัด 09/01/19 - 13:38
14สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 09/01/19 - 13:47
15สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 09/01/19 - 13:56
16สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 09/01/19 - 15:05
17สนง.สหกรณ์จังหวัด 09/01/19 - 15:33
18สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 09/01/19 - 15:55
19สนง.พาณิชย์จังหวัด 09/01/19 - 17:08
20สนง.ขนส่งจังหวัด 10/01/19 - 08:39
21สนง.สาธารณสุขจังหวัด 10/01/19 - 08:54
22สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 10/01/19 - 09:20
23สนง.สถิติจังหวัด 10/01/19 - 11:03
24สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 10/01/19 - 11:59
25สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10/01/19 - 14:01

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน