รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 25/01/19 - 16:16
2สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 25/01/19 - 16:21
3สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 25/01/19 - 16:27
4สนง.คปภ.จังหวัด 25/01/19 - 16:29
5โครงการชลประทาน 25/01/19 - 16:48
6สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 25/01/19 - 17:12
7สนง.สหกรณ์จังหวัด 28/01/19 - 08:19
8สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 28/01/19 - 08:22
9สนง.โยธาธิการฯ 28/01/19 - 08:53
10สรรพสามิตพื้นที่ 28/01/19 - 09:03
11สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 28/01/19 - 09:07
12สรรพากรพื้นที่ 28/01/19 - 09:09
13สนง.จัดหางานจังหวัด 28/01/19 - 09:12
14สนง.เกษตรจังหวัด 28/01/19 - 09:12
15สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 28/01/19 - 09:14
16สนง.พลังงานจังหวัด 28/01/19 - 09:14
17ธนารักษ์พื้นที่ 28/01/19 - 09:16
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 28/01/19 - 09:18
19สนง.ประมงจังหวัด 28/01/19 - 09:20
20สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 28/01/19 - 09:22
21สนง.ขนส่งจังหวัด 28/01/19 - 09:23
22สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 28/01/19 - 09:28
23สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 28/01/19 - 09:38
24สถานพินิจฯ 28/01/19 - 09:48
25สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 28/01/19 - 09:57
26สนง.ที่ดินจังหวัด 28/01/19 - 10:13
27สนง.คุมประพฤติ 28/01/19 - 10:14
28สนง.พาณิชย์จังหวัด 28/01/19 - 10:36
29สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 28/01/19 - 10:51
30สนง.ประกันสังคมจังหวัด 28/01/19 - 11:25
31สนง.สาธารณสุขจังหวัด 28/01/19 - 13:35
32สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 28/01/19 - 13:59
33สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 28/01/19 - 15:13
34สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 29/01/19 - 10:28
35เรือนจำจังหวัด 29/01/19 - 11:06

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน