รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 28/01/19 - 09:50
2สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 28/01/19 - 09:53
3สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 28/01/19 - 09:56
4ปกครองจังหวัด 28/01/19 - 10:06
5สนง.แรงงานจังหวัด 28/01/19 - 10:06
6สนง.สหกรณ์จังหวัด 28/01/19 - 10:11
7สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 28/01/19 - 10:12
8สนง.คุมประพฤติ 28/01/19 - 10:13
9สนง.ที่ดินจังหวัด 28/01/19 - 10:14
10สนง.เกษตรจังหวัด 28/01/19 - 10:24
11สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 28/01/19 - 10:32
12โครงการชลประทาน 28/01/19 - 10:34
13สนง.พาณิชย์จังหวัด 28/01/19 - 10:38
14สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 28/01/19 - 10:50
15สนง.คลังจังหวัด 28/01/19 - 10:57
16สนง.สถิติจังหวัด 28/01/19 - 11:01
17สรรพากรพื้นที่ 28/01/19 - 11:04
18สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 28/01/19 - 11:07
19สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 28/01/19 - 11:16
20สนง.ประกันสังคมจังหวัด 28/01/19 - 11:23
21สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 28/01/19 - 11:38
22สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 28/01/19 - 12:58
23สรรพสามิตพื้นที่ 28/01/19 - 13:16
24สนง.สาธารณสุขจังหวัด 28/01/19 - 13:32
25สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 28/01/19 - 13:37
26สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 28/01/19 - 13:41
27สนง.คปภ.จังหวัด 28/01/19 - 13:58
28สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 28/01/19 - 14:00
29สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 28/01/19 - 14:14
30ธนารักษ์พื้นที่ 28/01/19 - 14:22
31สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 28/01/19 - 14:31
32สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 28/01/19 - 15:08
33สนง.ขนส่งจังหวัด 28/01/19 - 15:36
34สนง.ประมงจังหวัด 28/01/19 - 16:05
35สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 28/01/19 - 16:07
36สนง.จัดหางานจังหวัด 28/01/19 - 16:13
37สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 28/01/19 - 16:20
38สนง.สาธารณสุขจังหวัด 28/01/19 - 16:33
39สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 28/01/19 - 16:39
40สนง.พลังงานจังหวัด 28/01/19 - 16:52
41เรือนจำจังหวัด 29/01/19 - 11:05

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน