รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 29/01/19 - 14:41
2สนง.คุมประพฤติ 29/01/19 - 14:43
3สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 29/01/19 - 14:44
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/01/19 - 14:48
5สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 29/01/19 - 14:52
6สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 29/01/19 - 14:55
7สนง.สหกรณ์จังหวัด 29/01/19 - 14:57
8สนง.ที่ดินจังหวัด 29/01/19 - 15:12
9สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29/01/19 - 15:12
10สนง.ประมงจังหวัด 29/01/19 - 15:17
11สนง.แรงงานจังหวัด 29/01/19 - 15:19
12สนง.เกษตรจังหวัด 29/01/19 - 15:30
13สนง.พลังงานจังหวัด 29/01/19 - 15:30
14สรรพากรพื้นที่ 29/01/19 - 15:31
15สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 29/01/19 - 15:31
16สนง.พาณิชย์จังหวัด 29/01/19 - 15:42
17สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 29/01/19 - 15:48
18สนง.คลังจังหวัด 29/01/19 - 15:48
19สนง.สาธารณสุขจังหวัด 29/01/19 - 15:48
20สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 29/01/19 - 15:57
21สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 29/01/19 - 15:58
22สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/01/19 - 16:04
23สนง.ประกันสังคมจังหวัด 29/01/19 - 16:15
24สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 29/01/19 - 16:59
25โครงการชลประทาน 30/01/19 - 08:14
26สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 30/01/19 - 08:24
27สนง.ขนส่งจังหวัด 30/01/19 - 08:27
28สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 30/01/19 - 08:35
29สนง.จัดหางานจังหวัด 30/01/19 - 09:23
30สถานพินิจฯ 30/01/19 - 10:27
31ธนารักษ์พื้นที่ 30/01/19 - 10:55
32สนง.คปภ.จังหวัด 30/01/19 - 14:01

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน