รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 30/01/19 - 09:44
2สนง.คุมประพฤติ 30/01/19 - 09:53
3สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 30/01/19 - 09:55
4สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 30/01/19 - 09:57
5สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 30/01/19 - 09:58
6สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 30/01/19 - 09:59
7สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/01/19 - 10:02
8สนง.จัดหางานจังหวัด 30/01/19 - 10:05
9สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 30/01/19 - 10:05
10สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 30/01/19 - 10:06
11สนง.เกษตรจังหวัด 30/01/19 - 10:07
12โครงการชลประทาน 30/01/19 - 10:42
13สพม.19 30/01/19 - 10:56
14สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 30/01/19 - 11:08
15สนง.คลังจังหวัด 30/01/19 - 11:32
16สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 30/01/19 - 14:01
17สนง.คปภ.จังหวัด 30/01/19 - 14:06
18สนง.พาณิชย์จังหวัด 30/01/19 - 14:13
19สนง.ประกันสังคมจังหวัด 30/01/19 - 15:31
20สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 30/01/19 - 15:34
21สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 31/01/19 - 10:29
22สถานพินิจฯ 01/02/19 - 13:15

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน