รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 30/01/19 - 11:59
2สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 30/01/19 - 12:07
3โครงการชลประทาน 30/01/19 - 12:26
4สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 30/01/19 - 13:02
5สนง.บังคับคดี 30/01/19 - 13:09
6สนง.พลังงานจังหวัด 30/01/19 - 13:10
7สนง.โยธาธิการฯ 30/01/19 - 13:18
8สนง.จัดหางานจังหวัด 30/01/19 - 13:19
9สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/01/19 - 13:26
10สนง.ที่ดินจังหวัด 30/01/19 - 13:27
11สนง.เกษตรจังหวัด 30/01/19 - 13:31
12สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 30/01/19 - 13:36
13สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 30/01/19 - 13:42
14สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 30/01/19 - 14:00
15สนง.คุมประพฤติ 30/01/19 - 14:06
16สนง.คปภ.จังหวัด 30/01/19 - 14:09
17สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 30/01/19 - 14:10
18สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 30/01/19 - 14:20
19สรรพากรพื้นที่ 30/01/19 - 14:21
20สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 30/01/19 - 14:34
21สนง.ประมงจังหวัด 30/01/19 - 14:41
22สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 30/01/19 - 14:43
23สนง.ขนส่งจังหวัด 30/01/19 - 14:58
24สนง.สาธารณสุขจังหวัด 30/01/19 - 15:22
25สนง.ประกันสังคมจังหวัด 30/01/19 - 15:28
26สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 30/01/19 - 15:32
27สนง.พาณิชย์จังหวัด 30/01/19 - 15:46
28สนง.คลังจังหวัด 30/01/19 - 16:49
29สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 31/01/19 - 10:30
30ธนารักษ์พื้นที่ 31/01/19 - 13:58
31เรือนจำจังหวัด 05/02/19 - 18:01

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน