รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 30/01/19 - 14:22
2สนง.จัดหางานจังหวัด 30/01/19 - 14:28
3สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/01/19 - 14:41
4สนง.คปภ.จังหวัด 30/01/19 - 14:47
5สนง.สหกรณ์จังหวัด 30/01/19 - 14:59
6สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 30/01/19 - 15:30
7สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 30/01/19 - 15:41
8สนง.ที่ดินจังหวัด 30/01/19 - 16:07
9สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 31/01/19 - 08:40

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน