รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 01/02/19 - 14:27
2สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 01/02/19 - 14:30
3สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 01/02/19 - 14:31
4สนง.ขนส่งจังหวัด 01/02/19 - 14:36
5สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 01/02/19 - 14:37
6สนง.ประกันสังคมจังหวัด 01/02/19 - 14:38
7สนง.คลังจังหวัด 01/02/19 - 14:39
8สนง.จัดหางานจังหวัด 01/02/19 - 14:43
9สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 01/02/19 - 14:56
10เรือนจำจังหวัด 01/02/19 - 15:11
11สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 01/02/19 - 15:12
12สนง.คุมประพฤติ 01/02/19 - 15:13
13สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 01/02/19 - 15:18
14สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 01/02/19 - 15:26
15สนง.ที่ดินจังหวัด 01/02/19 - 15:26
16สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 01/02/19 - 15:26
17สนง.แรงงานจังหวัด 01/02/19 - 15:35
18สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 01/02/19 - 15:56
19สนง.สาธารณสุขจังหวัด 01/02/19 - 16:11
20สนง.พลังงานจังหวัด 01/02/19 - 16:14
21สนง.ประมงจังหวัด 01/02/19 - 16:20
22สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 01/02/19 - 16:32
23สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 04/02/19 - 08:59
24สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 04/02/19 - 09:18
25สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 04/02/19 - 09:19
26สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 04/02/19 - 09:22
27สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 04/02/19 - 09:31
28สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 04/02/19 - 09:37
29สนง.พาณิชย์จังหวัด 04/02/19 - 09:45
30สรรพากรพื้นที่ 04/02/19 - 10:09
31สนง.สถิติจังหวัด 04/02/19 - 13:09
32สนง.เกษตรจังหวัด 04/02/19 - 15:00

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน