รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.จัดหางานจังหวัด 01/02/19 - 14:42
2สนง.แรงงานจังหวัด 01/02/19 - 15:34
3สรรพสามิตพื้นที่ 01/02/19 - 15:36
4สนง.คปภ.จังหวัด 01/02/19 - 16:19
5ธนารักษ์พื้นที่ 04/02/19 - 10:04
6สรรพากรพื้นที่ 04/02/19 - 10:08
7สนง.สถิติจังหวัด 04/02/19 - 13:08
8สนง.ขนส่งจังหวัด 04/02/19 - 13:54

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน