รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 04/02/19 - 17:20
2สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 05/02/19 - 08:05
3สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 05/02/19 - 08:31
4สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 05/02/19 - 08:35
5สนง.ประกันสังคมจังหวัด 05/02/19 - 08:46
6สนง.สาธารณสุขจังหวัด 05/02/19 - 08:49
7กอ.รมน.จ.นภ. 05/02/19 - 08:57
8สนง.คลังจังหวัด 05/02/19 - 08:57
9สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 05/02/19 - 08:58
10สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 05/02/19 - 09:07
11สนง.แรงงานจังหวัด 05/02/19 - 09:12
12สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 05/02/19 - 09:20
13สนง.คุมประพฤติ 05/02/19 - 09:21
14สนง.โยธาธิการฯ 05/02/19 - 09:30
15สรรพสามิตพื้นที่ 05/02/19 - 09:33
16สนง.สหกรณ์จังหวัด 05/02/19 - 09:34
17สรรพากรพื้นที่ 05/02/19 - 09:38
18สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 05/02/19 - 09:53
19สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 05/02/19 - 10:12
20สนง.ที่ดินจังหวัด 05/02/19 - 11:05
21สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 05/02/19 - 11:06
22สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 05/02/19 - 11:33
23สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 05/02/19 - 12:04
24สนง.พลังงานจังหวัด 05/02/19 - 13:10
25สนง.ประมงจังหวัด 05/02/19 - 13:11
26สนง.พาณิชย์จังหวัด 05/02/19 - 14:48
27สนง.จัดหางานจังหวัด 05/02/19 - 15:09
28สนง.เกษตรจังหวัด 05/02/19 - 15:39
29สนง.ขนส่งจังหวัด 06/02/19 - 08:40
30สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 06/02/19 - 14:42
31ธนารักษ์พื้นที่ 07/02/19 - 10:21

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน