รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ประมงจังหวัด 05/02/19 - 17:01
2เรือนจำจังหวัด 05/02/19 - 17:12
3สนง.เกษตรจังหวัด 05/02/19 - 17:27
4สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 05/02/19 - 18:27
5สนง.ขนส่งจังหวัด 06/02/19 - 08:22
6สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 06/02/19 - 08:33
7สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 06/02/19 - 08:38
8สนง.สหกรณ์จังหวัด 06/02/19 - 08:41
9สนง.โยธาธิการฯ 06/02/19 - 08:42
10โครงการชลประทาน 06/02/19 - 08:42
11สนง.คลังจังหวัด 06/02/19 - 08:42
12สนง.ประกันสังคมจังหวัด 06/02/19 - 08:42
13สรรพสามิตพื้นที่ 06/02/19 - 08:50
14สนง.แรงงานจังหวัด 06/02/19 - 08:55
15สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 06/02/19 - 08:55
16สนง.สถิติจังหวัด 06/02/19 - 08:56
17สนง.ที่ดินจังหวัด 06/02/19 - 08:59
18สนง.บังคับคดี 06/02/19 - 08:59
19สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 06/02/19 - 09:05
20สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 06/02/19 - 09:15
21สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 06/02/19 - 09:21
22สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 06/02/19 - 09:24
23สนง.จัดหางานจังหวัด 06/02/19 - 09:31
24สนง.สาธารณสุขจังหวัด 06/02/19 - 09:37
25สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 06/02/19 - 09:39
26สนง.คุมประพฤติ 06/02/19 - 09:44
27สรรพากรพื้นที่ 06/02/19 - 09:51
28สนง.สถิติจังหวัด 06/02/19 - 09:54
29สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 06/02/19 - 10:05
30สนง.พลังงานจังหวัด 06/02/19 - 10:14
31ธนารักษ์พื้นที่ 06/02/19 - 10:15
32สนง.พาณิชย์จังหวัด 06/02/19 - 11:42
33สถานพินิจฯ 06/02/19 - 13:20
34สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 06/02/19 - 13:57
35สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 06/02/19 - 14:08
36สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 06/02/19 - 14:59
37สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 06/02/19 - 14:59
38สนง.คลังจังหวัด 06/02/19 - 16:35
39สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 07/02/19 - 09:59

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน