รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ประกันสังคมจังหวัด 07/02/19 - 11:49
2สรรพากรพื้นที่ 07/02/19 - 12:12
3สนง.คลังจังหวัด 07/02/19 - 12:14
4สนง.สหกรณ์จังหวัด 07/02/19 - 12:21
5สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 07/02/19 - 12:46
6สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 07/02/19 - 13:06
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 07/02/19 - 13:17
8สนง.จัดหางานจังหวัด 07/02/19 - 13:20
9สรรพสามิตพื้นที่ 07/02/19 - 13:22
10สนง.โยธาธิการฯ 07/02/19 - 13:24
11สนง.แรงงานจังหวัด 07/02/19 - 13:27
12โครงการชลประทาน 07/02/19 - 13:33
13สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 07/02/19 - 13:34
14สนง.ท่องเที่ยวฯ 07/02/19 - 13:34
15สนง.พลังงานจังหวัด 07/02/19 - 13:34
16สนง.ประมงจังหวัด 07/02/19 - 13:48
17สนง.ที่ดินจังหวัด 07/02/19 - 13:50
18สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 07/02/19 - 13:53
19สนง.คุมประพฤติ 07/02/19 - 13:54
20สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 07/02/19 - 13:55
21สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 07/02/19 - 13:56
22สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 07/02/19 - 14:11
23สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 07/02/19 - 14:19
24สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 07/02/19 - 15:35
25สนง.เกษตรจังหวัด 07/02/19 - 15:37
26สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 07/02/19 - 16:25
27สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 07/02/19 - 16:56
28สนง.บังคับคดี 08/02/19 - 08:57
29สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 08/02/19 - 09:52
30ธนารักษ์พื้นที่ 08/02/19 - 10:54
31สนง.คปภ.จังหวัด 08/02/19 - 13:22
32สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 08/02/19 - 13:46
33สนง.ขนส่งจังหวัด 11/02/19 - 09:06
34สนง.สถิติจังหวัด 11/02/19 - 14:04
35เรือนจำจังหวัด 11/02/19 - 19:20

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน