รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 07/02/19 - 14:24
2สนง.จัดหางานจังหวัด 07/02/19 - 14:24
3สนง.โยธาธิการฯ 07/02/19 - 14:28
4สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 07/02/19 - 14:36
5สนง.คุมประพฤติ 07/02/19 - 14:36
6สรรพากรพื้นที่ 07/02/19 - 14:51
7สรรพสามิตพื้นที่ 07/02/19 - 15:06
8สนง.ประมงจังหวัด 07/02/19 - 15:22
9สนง.สหกรณ์จังหวัด 07/02/19 - 15:23
10สนง.สาธารณสุขจังหวัด 07/02/19 - 15:30
11สนง.เกษตรจังหวัด 07/02/19 - 15:30
12สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 07/02/19 - 15:31
13สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 07/02/19 - 15:32
14สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 07/02/19 - 15:33
15สนง.คลังจังหวัด 07/02/19 - 15:35
16สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 07/02/19 - 16:23
17สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 07/02/19 - 16:36
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 08/02/19 - 10:57
19สนง.พาณิชย์จังหวัด 08/02/19 - 11:00
20สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 08/02/19 - 13:15

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน