รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 11/02/19 - 15:45
2สนง.โยธาธิการฯ 11/02/19 - 15:49
3สนง.สหกรณ์จังหวัด 11/02/19 - 15:50
4สนง.ทางหลวงชนบท 11/02/19 - 15:51
5สนง.พลังงานจังหวัด 11/02/19 - 15:56
6สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 11/02/19 - 16:25
7โครงการชลประทาน 11/02/19 - 16:34
8สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 11/02/19 - 17:26
9สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 12/02/19 - 08:59
10สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 12/02/19 - 09:48
11สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 12/02/19 - 09:59
12สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 12/02/19 - 10:01
13สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 12/02/19 - 16:07

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน