รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พาณิชย์จังหวัด 08/06/19 - 17:58
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 09/06/19 - 13:07
3สนง.สาธารณสุขจังหวัด 09/06/19 - 13:10
4สนง.สาธารณสุขจังหวัด 09/06/19 - 13:18
5สนง.คลังจังหวัด 09/06/19 - 13:34
6สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 10/06/19 - 07:58
7โครงการชลประทาน 10/06/19 - 08:31
8สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 10/06/19 - 08:33
9สนง.พาณิชย์จังหวัด 10/06/19 - 08:47
10สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 10/06/19 - 08:53
11กอ.รมน.จ.นภ. 10/06/19 - 09:01
12สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 10/06/19 - 09:01
13สนง.บังคับคดี 10/06/19 - 09:02
14สนง.ประกันสังคมจังหวัด 10/06/19 - 09:09
15สนง.จัดหางานจังหวัด 10/06/19 - 09:13
16สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 10/06/19 - 09:14
17สนง.ท่องเที่ยวฯ 10/06/19 - 09:32
18สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10/06/19 - 09:37
19สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 10/06/19 - 10:41
20สถานพินิจฯ 10/06/19 - 11:29
21สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 10/06/19 - 13:01
22สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 10/06/19 - 13:15
23สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 10/06/19 - 16:00

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน