รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 09/06/19 - 13:41
2สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 10/06/19 - 07:57
3โครงการชลประทาน 10/06/19 - 08:28
4สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 10/06/19 - 08:31
5สรรพสามิตพื้นที่ 10/06/19 - 08:36
6สนง.ที่ดินจังหวัด 10/06/19 - 08:36
7สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 10/06/19 - 08:43
8สนง.ประมงจังหวัด 10/06/19 - 08:43
9สนง.โยธาธิการฯ 10/06/19 - 08:47
10สนง.พาณิชย์จังหวัด 10/06/19 - 08:47
11สนง.สหกรณ์จังหวัด 10/06/19 - 08:49
12สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 10/06/19 - 08:56
13สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 10/06/19 - 09:00
14สนง.บังคับคดี 10/06/19 - 09:00
15กอ.รมน.จ.นภ. 10/06/19 - 09:02
16สนง.คุมประพฤติ 10/06/19 - 09:02
17สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10/06/19 - 09:04
18สนง.สถิติจังหวัด 10/06/19 - 09:08
19สนง.ประกันสังคมจังหวัด 10/06/19 - 09:09
20สนง.จัดหางานจังหวัด 10/06/19 - 09:12
21สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 10/06/19 - 09:15
22สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 10/06/19 - 09:21
23สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 10/06/19 - 09:33
24สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 10/06/19 - 09:46
25สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10/06/19 - 09:53
26สนง.เกษตรจังหวัด 10/06/19 - 09:55
27ธนารักษ์พื้นที่ 10/06/19 - 10:11
28สรรพากรพื้นที่ 10/06/19 - 10:12
29สนง.ยุติธรรมจังหวัด 10/06/19 - 10:20
30สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 10/06/19 - 10:28
31สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 10/06/19 - 10:38
32สพม.19 10/06/19 - 11:20
33สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 10/06/19 - 13:09
34สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 10/06/19 - 15:47
35สนง.พลังงานจังหวัด 10/06/19 - 15:58
36สนง.ประกันสังคมจังหวัด 17/06/19 - 12:09

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน