รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 10/06/19 - 10:08
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 10/06/19 - 10:11
3สรรพากรพื้นที่ 10/06/19 - 10:12
4สนง.สถิติจังหวัด 10/06/19 - 10:12
5สนง.ท่องเที่ยวฯ 10/06/19 - 10:13
6โครงการชลประทาน 10/06/19 - 10:14
7สรรพสามิตพื้นที่ 10/06/19 - 10:16
8สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 10/06/19 - 10:16
9สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 10/06/19 - 10:19
10สนง.โยธาธิการฯ 10/06/19 - 10:21
11สนง.จัดหางานจังหวัด 10/06/19 - 10:26
12สนง.สหกรณ์จังหวัด 10/06/19 - 10:35
13สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 10/06/19 - 10:36
14สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 10/06/19 - 10:37
15สนง.คุมประพฤติ 10/06/19 - 10:40
16สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10/06/19 - 10:41
17สนง.ที่ดินจังหวัด 10/06/19 - 10:50
18สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 10/06/19 - 10:56
19สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 10/06/19 - 11:10
20สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 10/06/19 - 11:26
21สถานพินิจฯ 10/06/19 - 11:27
22สนง.พาณิชย์จังหวัด 10/06/19 - 11:41
23สนง.ประมงจังหวัด 10/06/19 - 12:12
24สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 10/06/19 - 13:05
25สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 10/06/19 - 13:09
26สนง.บังคับคดี 10/06/19 - 13:21
27สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 10/06/19 - 14:09
28สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 10/06/19 - 14:22
29สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10/06/19 - 14:58
30สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 10/06/19 - 15:31
31กอ.รมน.จ.นภ. 10/06/19 - 15:36
32สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 10/06/19 - 15:45
33สนง.พลังงานจังหวัด 10/06/19 - 15:59
34ธนารักษ์พื้นที่ 10/06/19 - 16:31
35สนง.เกษตรจังหวัด 10/06/19 - 16:38
36สนง.สถิติจังหวัด 11/06/19 - 08:54
37สนง.ขนส่งจังหวัด 13/06/19 - 09:15
38สนง.ประกันสังคมจังหวัด 17/06/19 - 12:09

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน