รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 10/06/19 - 16:24
2สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 10/06/19 - 16:30
3สนง.เกษตรจังหวัด 10/06/19 - 16:30
4โครงการชลประทาน 10/06/19 - 16:32
5สนง.ประมงจังหวัด 10/06/19 - 16:33
6สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 10/06/19 - 16:42
7สนง.คุมประพฤติ 10/06/19 - 16:42
8สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 10/06/19 - 17:15
9สนง.บังคับคดี 10/06/19 - 19:21
10สนง.พลังงานจังหวัด 11/06/19 - 08:11
11สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 11/06/19 - 08:36
12สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 11/06/19 - 09:00
13กอ.รมน.จ.นภ. 11/06/19 - 09:09
14สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 11/06/19 - 09:26
15สรรพากรพื้นที่ 11/06/19 - 09:30
16สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 11/06/19 - 09:34
17สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 11/06/19 - 09:39
18สพม.19 11/06/19 - 09:58
19สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 11/06/19 - 10:03
20สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11/06/19 - 10:11
21เรือนจำจังหวัด 11/06/19 - 10:15
22สนง.ประกันสังคมจังหวัด 11/06/19 - 10:30
23สนง.สถิติจังหวัด 11/06/19 - 10:33
24สนง.คลังจังหวัด 11/06/19 - 10:45
25สถานพินิจฯ 11/06/19 - 11:06
26สนง.ประกันสังคมจังหวัด 17/06/19 - 12:00

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน