รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 11/06/19 - 15:34
2สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 11/06/19 - 15:37
3สนง.สถิติจังหวัด 11/06/19 - 15:38
4สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 11/06/19 - 15:38
5สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 11/06/19 - 15:59
6สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 11/06/19 - 16:04
7สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 11/06/19 - 16:11
8โครงการชลประทาน 11/06/19 - 16:13
9สนง.สาธารณสุขจังหวัด 11/06/19 - 16:14
10สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 11/06/19 - 16:14
11สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 11/06/19 - 16:14
12สพม.19 11/06/19 - 17:12
13สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 12/06/19 - 08:46
14สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 12/06/19 - 09:37

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน