รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 12/06/19 - 09:46
2สนง.สหกรณ์จังหวัด 12/06/19 - 09:47
3สนง.โยธาธิการฯ 12/06/19 - 09:52
4สนง.พลังงานจังหวัด 12/06/19 - 09:59
5สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 12/06/19 - 10:03
6สถานพินิจฯ 12/06/19 - 10:06
7สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 12/06/19 - 10:08
8สนง.ที่ดินจังหวัด 12/06/19 - 10:20
9สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 12/06/19 - 10:20
10สนง.เกษตรจังหวัด 12/06/19 - 10:21
11สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 12/06/19 - 10:30
12โครงการชลประทาน 12/06/19 - 10:34
13สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 12/06/19 - 10:50
14สนง.บังคับคดี 12/06/19 - 10:58
15สนง.คุมประพฤติ 12/06/19 - 11:01
16สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 12/06/19 - 11:02
17สรรพากรพื้นที่ 12/06/19 - 11:03
18สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 12/06/19 - 11:46
19สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 12/06/19 - 13:19
20สรรพสามิตพื้นที่ 12/06/19 - 13:25
21สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 12/06/19 - 13:41
22ธนารักษ์พื้นที่ 12/06/19 - 14:49
23สนง.แรงงานจังหวัด 12/06/19 - 15:40
24สนง.พาณิชย์จังหวัด 12/06/19 - 15:48
25สนง.ประกันสังคมจังหวัด 12/06/19 - 16:29
26สนง.ขนส่งจังหวัด 13/06/19 - 08:38
27สนง.จัดหางานจังหวัด 13/06/19 - 09:10
28สนง.สถิติจังหวัด 13/06/19 - 10:49
29สนง.ประกันสังคมจังหวัด 17/06/19 - 11:56

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน