รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 02/09/19 - 11:16
2สนง.แรงงานจังหวัด 02/09/19 - 11:30
3สนง.คุมประพฤติ 02/09/19 - 11:31
4สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 02/09/19 - 11:48
5สนง.สาธารณสุขจังหวัด 02/09/19 - 11:56
6สรรพากรพื้นที่ 02/09/19 - 13:22
7สนง.แรงงานจังหวัด 02/09/19 - 13:48
8สนง.พาณิชย์จังหวัด 02/09/19 - 13:57
9สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 02/09/19 - 14:01
10สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 02/09/19 - 14:10
11สนง.คลังจังหวัด 02/09/19 - 14:31
12สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 02/09/19 - 15:18
13สนง.พลังงานจังหวัด 02/09/19 - 15:20
14สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 02/09/19 - 15:23
15หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 02/09/19 - 16:11
16สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 03/09/19 - 09:52

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน