รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.แรงงานจังหวัด 04/09/19 - 08:46
2สนง.ประกันสังคมจังหวัด 04/09/19 - 09:17
3สนง.จัดหางานจังหวัด 04/09/19 - 09:29
4สรรพสามิตพื้นที่ 04/09/19 - 09:48
5สนง.สถิติจังหวัด 04/09/19 - 10:31
6สรรพากรพื้นที่ 04/09/19 - 12:56
7สนง.ขนส่งจังหวัด 04/09/19 - 13:44
8สนง.พาณิชย์จังหวัด 05/09/19 - 09:08
9สรรพสามิตพื้นที่ 09/09/19 - 16:38

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน