รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 05/09/19 - 14:20
2สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 05/09/19 - 14:20
3สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 05/09/19 - 14:22
4สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 05/09/19 - 14:22
5สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 05/09/19 - 14:55
6สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 05/09/19 - 14:58
7สนง.ประกันสังคมจังหวัด 05/09/19 - 15:18
8สนง.จัดหางานจังหวัด 05/09/19 - 15:21
9สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 05/09/19 - 16:18
10สนง.คลังจังหวัด 06/09/19 - 08:59
11สนง.คลังจังหวัด 06/09/19 - 09:00
12สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 06/09/19 - 09:47
13สถานพินิจฯ 06/09/19 - 09:53

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน