รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 10/09/19 - 10:30
2สง.สัสดีจังหวัด 10/09/19 - 10:33
3สนง.ที่ดินจังหวัด 10/09/19 - 10:34
4สรรพสามิตพื้นที่ 10/09/19 - 10:37
5สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10/09/19 - 10:41
6สนง.จัดหางานจังหวัด 10/09/19 - 10:43
7สนง.ประกันสังคมจังหวัด 10/09/19 - 10:45
8สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 10/09/19 - 10:48
9สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 10/09/19 - 10:58
10สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 10/09/19 - 10:59
11สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10/09/19 - 11:01
12สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 10/09/19 - 11:06
13สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 10/09/19 - 11:30
14สนง.สหกรณ์จังหวัด 10/09/19 - 11:40
15สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 10/09/19 - 12:23
16สนง.โยธาธิการฯ 10/09/19 - 13:29
17สนง.พาณิชย์จังหวัด 10/09/19 - 13:40
18สนง.ท่องเที่ยวฯ 10/09/19 - 14:29
19สนง.พาณิชย์จังหวัด 10/09/19 - 14:57
20สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 10/09/19 - 15:01
21สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 10/09/19 - 16:27
22สนง.คลังจังหวัด 10/09/19 - 17:21
23กอ.รมน.จ.นภ. 11/09/19 - 09:33
24สรรพากรพื้นที่ 11/09/19 - 12:58
25ธนารักษ์พื้นที่ 11/09/19 - 15:59
26สนง.พาณิชย์จังหวัด 11/09/19 - 18:02

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน