รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 10/09/19 - 16:24
2สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 10/09/19 - 16:53
3สนง.คลังจังหวัด 10/09/19 - 17:24
4สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 10/09/19 - 17:29
5สนง.พาณิชย์จังหวัด 10/09/19 - 17:47
6โครงการชลประทาน 11/09/19 - 08:22
7สนง.โยธาธิการฯ 11/09/19 - 08:36
8สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 11/09/19 - 08:43
9สนง.สาธารณสุขจังหวัด 11/09/19 - 08:45
10สนง.แรงงานจังหวัด 11/09/19 - 08:58
11กอ.รมน.จ.นภ. 11/09/19 - 09:35
12สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11/09/19 - 10:42
13สนง.ทางหลวงชนบท 11/09/19 - 11:14
14หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 12/09/19 - 10:38

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน