รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 11/09/19 - 10:21
2สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 11/09/19 - 10:28
3สนง.โยธาธิการฯ 11/09/19 - 10:31
4สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11/09/19 - 10:38
5สนง.สาธารณสุขจังหวัด 11/09/19 - 10:40
6สนง.คุมประพฤติ 11/09/19 - 10:50
7สนง.ท่องเที่ยวฯ 11/09/19 - 11:00
8สนง.ประมงจังหวัด 11/09/19 - 11:01
9สนง.สหกรณ์จังหวัด 11/09/19 - 11:15
10สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 11/09/19 - 11:20
11สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 11/09/19 - 11:22
12สนง.พลังงานจังหวัด 11/09/19 - 11:26
13สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 11/09/19 - 11:29
14โครงการชลประทาน 11/09/19 - 11:29
15สนง.ประกันสังคมจังหวัด 11/09/19 - 11:31
16สนง.ที่ดินจังหวัด 11/09/19 - 11:40
17สนง.จัดหางานจังหวัด 11/09/19 - 11:46
18สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 11/09/19 - 11:50
19สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 11/09/19 - 11:58
20สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 11/09/19 - 12:02
21สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 11/09/19 - 12:21
22สนง.เกษตรจังหวัด 11/09/19 - 13:05
23สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 11/09/19 - 14:14
24สนง.ขนส่งจังหวัด 11/09/19 - 15:45
25ธนารักษ์พื้นที่ 11/09/19 - 15:55
26สนง.สถิติจังหวัด 11/09/19 - 16:30
27สนง.พาณิชย์จังหวัด 11/09/19 - 18:04
28สนง.คลังจังหวัด 11/09/19 - 18:19
29สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 12/09/19 - 09:05
30สนง.บังคับคดี 12/09/19 - 16:37

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน