รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 23/09/19 - 14:05
2สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 23/09/19 - 14:05
3สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 23/09/19 - 14:10
4สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 23/09/19 - 14:11
5สนง.ประมงจังหวัด 23/09/19 - 14:12
6สนง.ประมงจังหวัด 23/09/19 - 14:12
7สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 23/09/19 - 14:15
8สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 23/09/19 - 14:16
9สนง.ที่ดินจังหวัด 23/09/19 - 14:19
10สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 23/09/19 - 14:19
11สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 23/09/19 - 14:23
12สนง.จัดหางานจังหวัด 23/09/19 - 14:29
13สนง.โยธาธิการฯ 23/09/19 - 14:31
14สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 23/09/19 - 14:38
15สนง.สาธารณสุขจังหวัด 23/09/19 - 14:40
16โครงการชลประทาน 23/09/19 - 14:40
17สนง.เกษตรจังหวัด 23/09/19 - 15:01
18สถานพินิจฯ 23/09/19 - 15:05
19สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 23/09/19 - 15:10
20สง.สัสดีจังหวัด 23/09/19 - 15:13
21สนง.สหกรณ์จังหวัด 23/09/19 - 15:25
22สนง.พลังงานจังหวัด 23/09/19 - 15:27
23สนง.ประกันสังคมจังหวัด 23/09/19 - 15:28
24สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 23/09/19 - 15:29
25สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 24/09/19 - 08:29
26สนง.พาณิชย์จังหวัด 24/09/19 - 09:04
27เรือนจำจังหวัด 24/09/19 - 09:05
28สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 24/09/19 - 09:51
29สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 24/09/19 - 09:56
30สรรพากรพื้นที่ 24/09/19 - 10:44
31สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 24/09/19 - 11:18
32สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 24/09/19 - 11:23
33สนง.คุมประพฤติ 24/09/19 - 11:42
34สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 24/09/19 - 11:45
35สนง.คลังจังหวัด 24/09/19 - 12:18
36สนง.ขนส่งจังหวัด 24/09/19 - 16:28
37การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 24/09/19 - 16:32
38สนง.บังคับคดี 25/09/19 - 09:15
39กอ.รมน.จ.นภ. 25/09/19 - 09:56

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน