รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 23/09/19 - 14:26
2สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 23/09/19 - 14:29
3สนง.โยธาธิการฯ 23/09/19 - 14:41
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 23/09/19 - 14:45
5สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 23/09/19 - 15:10
6สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 23/09/19 - 15:12
7สรรพสามิตพื้นที่ 23/09/19 - 15:36
8สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 23/09/19 - 15:45
9สนง.จัดหางานจังหวัด 23/09/19 - 15:46
10สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 24/09/19 - 09:00
11สรรพากรพื้นที่ 24/09/19 - 10:44
12สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 24/09/19 - 10:49
13สนง.คลังจังหวัด 24/09/19 - 12:19

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน