รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 26/09/19 - 09:16
2สนง.เกษตรจังหวัด 26/09/19 - 09:24
3สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 26/09/19 - 09:32
4สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 26/09/19 - 09:34
5สนง.สาธารณสุขจังหวัด 26/09/19 - 09:37
6สนง.โยธาธิการฯ 26/09/19 - 09:46
7สนง.พลังงานจังหวัด 26/09/19 - 09:49
8สนง.ที่ดินจังหวัด 26/09/19 - 10:13
9สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 26/09/19 - 10:13
10สรรพากรพื้นที่ 26/09/19 - 10:26
11สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 26/09/19 - 10:40
12สนง.ประกันสังคมจังหวัด 26/09/19 - 10:42
13สนง.ขนส่งจังหวัด 26/09/19 - 10:48
14สนง.พาณิชย์จังหวัด 26/09/19 - 10:52
15สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 26/09/19 - 11:07
16สนง.จัดหางานจังหวัด 26/09/19 - 11:44
17โครงการชลประทาน 26/09/19 - 12:13

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน