รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรจังหวัด 26/09/19 - 11:01
2สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 26/09/19 - 11:02
3สรรพสามิตพื้นที่ 26/09/19 - 11:06
4สถานพินิจฯ 26/09/19 - 11:17
5สนง.พาณิชย์จังหวัด 26/09/19 - 11:18
6สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 26/09/19 - 11:50
7สนง.ประมงจังหวัด 26/09/19 - 13:11
8สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 26/09/19 - 13:20
9สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 26/09/19 - 14:05
10สนง.พลังงานจังหวัด 26/09/19 - 14:09
11สนง.เกษตรจังหวัด 26/09/19 - 14:15
12สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 26/09/19 - 14:26
13สนง.สหกรณ์จังหวัด 26/09/19 - 14:55
14สรรพากรพื้นที่ 26/09/19 - 15:07
15ธนารักษ์พื้นที่ 26/09/19 - 15:22
16สนง.คลังจังหวัด 26/09/19 - 15:31
17สนง.คลังจังหวัด 26/09/19 - 15:32
18สนง.คลังจังหวัด 26/09/19 - 15:35
19สนง.ขนส่งจังหวัด 26/09/19 - 16:21
20สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 27/09/19 - 11:21
21สนง.แรงงานจังหวัด 27/09/19 - 11:37
22สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 27/09/19 - 11:40

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน