รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 26/09/19 - 11:26
2สนง.โยธาธิการฯ 26/09/19 - 11:29
3สนง.ประกันสังคมจังหวัด 26/09/19 - 11:38
4สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 26/09/19 - 14:29
5สนง.คลังจังหวัด 26/09/19 - 15:05
6สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 26/09/19 - 17:50
7สนง.พาณิชย์จังหวัด 27/09/19 - 10:38
8หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 30/09/19 - 17:21

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน