รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 26/09/19 - 13:12
2สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 26/09/19 - 13:12
3สนง.สาธารณสุขจังหวัด 26/09/19 - 13:28
4สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 26/09/19 - 14:08
5โครงการชลประทาน 26/09/19 - 14:10
6สนง.เกษตรจังหวัด 26/09/19 - 14:13
7สนง.พลังงานจังหวัด 26/09/19 - 14:13
8สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 26/09/19 - 14:28
9สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 26/09/19 - 14:29
10สนง.คลังจังหวัด 26/09/19 - 15:07
11สรรพากรพื้นที่ 26/09/19 - 15:07
12สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 26/09/19 - 17:51
13สนง.พาณิชย์จังหวัด 27/09/19 - 10:36

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน