รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 30/09/19 - 08:30
2สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 30/09/19 - 08:47
3สนง.สหกรณ์จังหวัด 30/09/19 - 08:49
4สนง.โยธาธิการฯ 30/09/19 - 09:14
5สนง.ที่ดินจังหวัด 30/09/19 - 09:42
6สนง.พลังงานจังหวัด 30/09/19 - 10:57

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน