รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สรรพากรพื้นที่ 01/10/19 - 14:12
2สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 01/10/19 - 14:24
3สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 01/10/19 - 14:49
4สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 01/10/19 - 15:06
5สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 01/10/19 - 15:13
6สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 01/10/19 - 15:39
7สนง.พาณิชย์จังหวัด 01/10/19 - 16:03
8สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 02/10/19 - 08:58
9สนง.ประกันสังคมจังหวัด 02/10/19 - 13:05

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน