รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สง.สัสดีจังหวัด 02/10/19 - 15:27
2สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 02/10/19 - 15:29
3สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 02/10/19 - 15:29
4สนง.สาธารณสุขจังหวัด 02/10/19 - 15:33
5สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 02/10/19 - 15:33
6สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 02/10/19 - 15:42
7สนง.โยธาธิการฯ 02/10/19 - 15:43
8สนง.เกษตรจังหวัด 02/10/19 - 15:45
9สนง.พลังงานจังหวัด 02/10/19 - 15:48
10โครงการชลประทาน 02/10/19 - 15:48
11สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 02/10/19 - 16:00
12สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 02/10/19 - 16:06
13สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 02/10/19 - 16:24
14สรรพสามิตพื้นที่ 02/10/19 - 16:30
15สนง.คลังจังหวัด 02/10/19 - 16:54
16สนง.พาณิชย์จังหวัด 02/10/19 - 17:26
17สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 03/10/19 - 08:29
18สนง.คุมประพฤติ 03/10/19 - 08:31
19สนง.จัดหางานจังหวัด 03/10/19 - 09:12
20สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 03/10/19 - 09:14
21สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 03/10/19 - 09:43
22สนง.ประมงจังหวัด 03/10/19 - 09:47
23สถานพินิจฯ 03/10/19 - 10:21
24สนง.ที่ดินจังหวัด 03/10/19 - 10:22
25สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 03/10/19 - 10:49
26สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 03/10/19 - 11:54
27สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 03/10/19 - 13:22
28สนง.ขนส่งจังหวัด 03/10/19 - 13:29
29สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 03/10/19 - 15:18
30สนง.ประกันสังคมจังหวัด 03/10/19 - 16:23
31สนง.ประกันสังคมจังหวัด 03/10/19 - 16:30
32สนง.ประกันสังคมจังหวัด 04/10/19 - 08:58
33สนง.บังคับคดี 04/10/19 - 14:17
34สรรพากรพื้นที่ 07/10/19 - 11:44

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน