รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1โครงการชลประทาน 04/10/19 - 15:12
2สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 04/10/19 - 15:26
3สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 04/10/19 - 15:28
4สนง.ประกันสังคมจังหวัด 04/10/19 - 15:58
5สรรพสามิตพื้นที่ 04/10/19 - 16:00
6สนง.ที่ดินจังหวัด 04/10/19 - 16:02
7กศน. 04/10/19 - 16:09
8สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 04/10/19 - 16:27
9สนง.พาณิชย์จังหวัด 04/10/19 - 18:07
10สนง.ประกันสังคมจังหวัด 07/10/19 - 08:41
11สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 07/10/19 - 09:44
12สนง.คุมประพฤติ 07/10/19 - 10:36
13สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 07/10/19 - 10:50
14สรรพากรพื้นที่ 07/10/19 - 11:43
15สนง.เกษตรจังหวัด 07/10/19 - 13:17
16สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 07/10/19 - 14:25

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน