รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ท่องเที่ยวฯ 07/10/19 - 09:00
2สนง.โยธาธิการฯ 07/10/19 - 09:00
3สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 07/10/19 - 09:59
4สนง.ประกันสังคมจังหวัด 08/10/19 - 13:01

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน