รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ประกันสังคมจังหวัด 18/10/19 - 13:12
2สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 18/10/19 - 13:17
3สนง.โยธาธิการฯ 18/10/19 - 13:23
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 18/10/19 - 13:34
5สนง.ที่ดินจังหวัด 18/10/19 - 13:54
6สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 18/10/19 - 13:57
7สรรพากรพื้นที่ 18/10/19 - 14:28
8สนง.ประมงจังหวัด 18/10/19 - 14:36
9สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 18/10/19 - 14:50
10สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 18/10/19 - 16:21
11สนง.บังคับคดี 21/10/19 - 09:36

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน