รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 22/10/19 - 14:02
2สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 22/10/19 - 14:32
3สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 22/10/19 - 15:09
4สนง.จัดหางานจังหวัด 22/10/19 - 16:12
5สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 24/10/19 - 08:28
6สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 24/10/19 - 09:30

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน