รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พลังงานจังหวัด 22/10/19 - 15:32
2สนง.โยธาธิการฯ 22/10/19 - 15:34
3สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 22/10/19 - 15:40
4สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 22/10/19 - 15:41
5สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 22/10/19 - 15:45
6สนง.ประมงจังหวัด 22/10/19 - 15:50
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 22/10/19 - 15:52
8สนง.คุมประพฤติ 22/10/19 - 15:54
9สนง.จัดหางานจังหวัด 22/10/19 - 16:11
10สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 22/10/19 - 16:16
11สนง.สถิติจังหวัด 22/10/19 - 16:17
12สนง.แรงงานจังหวัด 22/10/19 - 16:18
13สนง.เกษตรจังหวัด 22/10/19 - 16:20
14ธนารักษ์พื้นที่ 22/10/19 - 16:41
15สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 22/10/19 - 22:24
16กอ.รมน.จ.นภ. 24/10/19 - 08:10
17สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 24/10/19 - 08:27
18สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 24/10/19 - 08:35
19สนง.บังคับคดี 24/10/19 - 09:04
20สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 24/10/19 - 09:30
21สนง.ที่ดินจังหวัด 24/10/19 - 09:59
22สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 24/10/19 - 10:22
23สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 24/10/19 - 10:26
24สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 24/10/19 - 10:47
25สนง.สหกรณ์จังหวัด 24/10/19 - 11:56
26สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 24/10/19 - 13:47
27สนง.คลังจังหวัด 25/10/19 - 15:43
28เรือนจำจังหวัด 04/11/19 - 09:44

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน