รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 24/10/19 - 16:19
2สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 24/10/19 - 16:58
3สนง.จัดหางานจังหวัด 25/10/19 - 08:48
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 25/10/19 - 09:09
5สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 25/10/19 - 09:20
6สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 25/10/19 - 09:22
7สนง.ประกันสังคมจังหวัด 25/10/19 - 09:43
8สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 25/10/19 - 10:01
9สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 25/10/19 - 10:19
10สนง.ขนส่งจังหวัด 25/10/19 - 10:31
11สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 25/10/19 - 11:04
12สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 25/10/19 - 11:22
13สนง.ท่องเที่ยวฯ 25/10/19 - 12:17
14สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 25/10/19 - 14:21
15สนง.สถิติจังหวัด 25/10/19 - 14:57
16สนง.คลังจังหวัด 25/10/19 - 15:41
17สรรพากรพื้นที่ 28/10/19 - 09:04

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน