รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 28/10/19 - 14:40
2สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 28/10/19 - 14:45
3สนง.ท่องเที่ยวฯ 28/10/19 - 14:47
4สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 28/10/19 - 14:57
5สนง.คลังจังหวัด 28/10/19 - 15:05
6สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 28/10/19 - 15:18
7หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 28/10/19 - 17:29
8สนง.พาณิชย์จังหวัด 29/10/19 - 09:30
9สนง.โยธาธิการฯ 29/10/19 - 09:36

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน