รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สาธารณสุขจังหวัด 30/10/19 - 10:18
2สนง.ประมงจังหวัด 30/10/19 - 10:25
3สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 30/10/19 - 11:00
4สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 30/10/19 - 11:22
5สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 30/10/19 - 15:13
6สนง.พาณิชย์จังหวัด 31/10/19 - 07:46

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน