รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 14/11/19 - 10:59
2สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 14/11/19 - 10:59
3สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 14/11/19 - 10:59
4สนง.แรงงานจังหวัด 14/11/19 - 11:06
5สนง.โยธาธิการฯ 14/11/19 - 11:14
6สนง.ท่องเที่ยวฯ 14/11/19 - 11:31
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 14/11/19 - 11:48
8สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 14/11/19 - 11:55
9สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 14/11/19 - 13:50
10สนง.เกษตรจังหวัด 14/11/19 - 13:53
11สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 14/11/19 - 14:48
12หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 15/11/19 - 08:45
13ปกครองจังหวัด 18/11/19 - 09:31

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน