รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 15/11/19 - 11:56
2สนง.คลังจังหวัด 15/11/19 - 12:00
3สนง.เกษตรจังหวัด 15/11/19 - 12:00
4สนง.ประกันสังคมจังหวัด 15/11/19 - 12:20
5สนง.โยธาธิการฯ 15/11/19 - 13:16
6สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 15/11/19 - 13:36
7สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 15/11/19 - 13:53
8สนง.พาณิชย์จังหวัด 15/11/19 - 14:48
9สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 15/11/19 - 16:16
10สนง.แรงงานจังหวัด 18/11/19 - 10:35
11กอ.รมน.จ.นภ. 25/11/19 - 08:26

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน